Nawigacja
bullet.gif Strona g??wna
bullet.gif Erotyka
bullet.gif Horoskopy
bullet.gif Downzone Radio
bullet.gif Regulamin
bullet.gif Kategorie news
bullet.gif Tester pr?dko?ci ??cza
Wspieraj Downzone

Zdobądź rangę ViP

Download DZ


Komentarze
Transporter (2002-20... [1]
Riddick (2000-2013) ... [1]
Szybcy i Wściekli (... [1]
Odważna / Brave One... [1]
Fallout (2024) (Sezo... [1]
Krzyk / Scream (1996... [1]
Niepokój / Disturbi... [1]
Interstellar (2014) ... [1]
Mam Talent (2024) (S... [1]
Diuna: Część drug... [2]
Lody na patyku / Esk... [1]
Różowa Pantera / T... [1]
Drogi Edwardzie / De... [1]
Bitwa singielek / Re... [1]
Lśniące dziewczyny... [1]
Dom Ninja / Shinobi ... [1]
The Terminal List (2... [1]
Świat wrestlingu / ... [1]
Arsene Lupin (1971-1... [1]
Zemsta o jasnych ocz... [1]
Deadloch (2023) (Sez... [1]
Balerina / Ballerina... [1]
Uległość / Submis... [1]
Jaś Fasola / Mr. Be... [1]
Przesilenie zimowe /... [1]
Muzyka DZ
Przyjaciele
Reklama


free counters

Witamy na Downzone.pl
blank.gif .

WITAMY WSZYSTKICH.
DO PRZEGLĄDANIA CAŁEGO PORTALU MAJĄ DOSTĘP TYLKO ZAREJESTROWANI UŻYTKOWNICY.
CHCESZ WNIEŚĆ SWÓJ WKŁAD W ROZWÓJ PORTALU - ZOSTAŃ UPLOADEREM.
..
blank.gif
capmain-b-left.pngcapmain-b-right.png
Polityka prywatności
blank.gif

Polityka prywatności

 • Autor: jantom
 • Poprawki i korekta: Vontrupka
 • Sprawdzi? i zatwierdził: Vontrupka
 • Data publikacji: 07.04.2013
 • Data aktualizacji: 07.04.2013

Wst?p

Chcemy, żeby każdy odwiedzający naszą witrynę miał pewność, że nie zamierzamy ani nie naruszamy jego zaufania do nas oraz prawa do prywatności. Jest to powód, dla którego przedstawiamy naszą Politykę prywatności.

Gromadzenie danych

Nasza Polityka prywatności i zaufania opiera się na następujęcych elementach:

 • ograniczeniu ilo?ci danych osobowych, zbieranych od u?ytkownik?w,
 • systemie rejestracji u?ytkownik?w,
 • wyra?nym oddzieleniu tre?ci reklamowych od reszty witryny,
 • ochronie u?ytkownik?w przez niepo??danymi tre?ciami, spamem (niechcianymi wiadomo?ciami) i reklam?,
 • prawie do wgl?du, edycji i usuwania swoich danych osobowych.

Dost?p do poszczeg?lnych us?ug i cz??ci witryny jest zr??nicowany. Mo?esz odwiedza? nas zar?wno jako anonimowy go??, jak i zarejestrowany u?ytkownik.

Do przegl?dania og?lnodost?pnych materia??w na stronie wystarczy dost?p na poziomie anonimowego go?cia.

S? obszary i us?ugi, dost?pne tylko i wy??cznie dla zarejestrowanych u?ytkownik?w. Ograniczenie to s?u?y ochronie Twojej prywatno?ci oraz podyktowane jest obowi?zkiem zapewnienia bezpiecze?stwa serwisu. S?u?y r?wnie? zagwarantowaniu odpowiedzialno?ci u?ytkownik?w za ich aktywno?? w witrynie.

Podczas procesu rejestracji przekazujesz nam pewne dane osobowe.

Dane osobowe przekazane przez U?ytkownik?w s? gromadzone i przetwarzane w witrynie wy??cznie do u?ytku wewn?trznego oraz s? chronione przed nieuprawnionym dost?pem os?b trzecich. Nie udost?pniamy i nie sprzedajemy nikomu przekazanych nam danych osobowych.

Jednocze?nie zastrzegamy sobie prawo do udost?pnienia danych osobowych osobom trzecich w nast?puj?cych wypadkach:

 • je?eli wymagaj? tego przepisy obowi?zuj?cego prawa - gdy dost?pu do danych za??da uprawniony do tego organ pa?stwa, w zwi?zku z naruszeniem przez U?ytkownika oraz za po?rednictwem witryny przepis?w prawa pa?stwowego lub mi?dzynarodowego,
 • po wcze?niejszej zgodzie U?ytkownika, w sytuacji przekazania przez wydawc? opieki nad witryn? innemu podmiotowi, pod warunkiem zaakceptowania przez niego naszej Polityki prywatno?ci.

Rejestracja, logowanie si?

Do momentu rejestracji i zalogowania ka?dy odwiedzaj?cy witryn? pozostaje anonimowy. Jego wizyta pozostawia po sobie ?lad jedynie w dziennikach systemowych (tzw. Logach), gdzie rejestruje si? daty po??cze? oraz identyfikatory komputer?w wywo?uj?cych witryn?. Dane te s? wykorzystywane jedynie do cel?w statystycznych, technicznych i zabezpieczenia strony przed w?amaniami.

Rejestracja i logowanie w witrynie jest Twoj? dobrowoln? decyzj?, w wyniku kt?rej mo?esz uzyska? pe?niejszy dost?p do us?ug i mo?liwo?ci witryny. Podczas procesu rejestracji prosimy jedynie o niezb?dne informacje:

 • nazw? u?ytkownika (nie musi ona by? zwi?zana z Twoim imieniem i nazwiskiem),
 • has?o,
 • adres poczty elektronicznej.

Pomini?cie kt?rego? z powy?szych element?w lub podanie nieprawid?owego adresu poczty elektronicznej uniemo?liwi rejestracj? w witrynie - nie otrzymasz wiadomo?ci z kodem aktywuj?cym konto. Przez to nie b?dzie mo?na zalogowa? si? na Twoje konto.

W formularzu rejestracyjnym mo?na tak?e znale?? miejsca na dodatkowe informacje, kt?rych nie musisz nam podawa?.

W czasie rejestracji mo?esz r?wnie? podj?? decyzj? o ukryciu swojego adresu poczty elektronicznej przed innymi u?ytkownikami witryny. Po dokonaniu rejestracji w serwisie mo?esz r?wnie? zmieni? ustawienia widoczno?ci Twojego ca?ego profilu.

Pomimo posiadania konta u?ytkownika w witrynie, ca?y czas mo?esz odwiedza? nas jako anonimowy go??. Je?li jednak zechcesz uzyska? dost?p do niekt?rych element?w witryny i skorzysta? z uprawnie? zarejestrowanego u?ytkownika, musisz zalogowa? si?, czyli poda? w formularzu logowania:

 • nazw? u?ytkownika,
 • has?o.

Zalogowany u?ytkownik przestaje by? anonimowy. Wyb?r dotycz?cy anonimowego lub rejestrowanego przegl?dania strony nale?y tylko i wy??cznie od Ciebie.

Prawo podgl?du, poprawiania i usuwania danych osobowych

Ka?demu u?ytkownikowi przys?uguje prawo do wgl?du i modyfikacji podanych przez siebie danych. Ka?dej takiej zmiany u?ytkownik mo?e dokona? samodzielnie - wystarczy po zalogowaniu wybra? pozycj? Edytuj profil, znajduj?c? si? w menu u?ytkownika. Edycja nie dotyczy nazwy u?ytkownika (loginu) oraz adresu e-mail jaki zosta? ustanowiony podczas rejestracji. Zmian tych, ze wzgl?d?w bezpiecze?stwa u?ytkownika (w?amania na konta) mo?e dokona? jedynie Administrator po potwierdzeniu autentyczno?ci u?ytkownika.

W ka?dej chwili mo?esz zrezygnowa? z uprawnie? zarejestrowanego u?ytkownika i skorzysta? z prawa usuni?cia wszystkich swoich danych. W tym celu nale?y skontaktowa? si? z Administratorem i poinformowa? o swojej decyzji.

U?ywanie 'cookies' (ciasteczek)

W czasie korzystania z witryny, na dyskach komputer?w odwiedzaj?cych j? os?b zapisywane s? ma?e pliki tekstowe nazywane 'cookies' ('ciasteczka'). W tych plikach znajduj? si? informacje o fakcie odwiedzenia naszej witryny, preferencjach u?ytkownika oraz o niekt?rych, podj?tych w czasie wizyty w witrynie, dzia?aniach u?ytkownika. Pliki te nie s? wykorzystywane przez administracj? witryny do zbierania poufnych danych. Ka?dy ma prawo sprawdzi? i zapozna? si? z ich zawarto?ci?. Mo?na je r?wnie? swobodnie usun?? ze swojego komputera, bez szkody dla innych. Niekt?re operacje w witrynie wymagaj? w??czenia obs?ugi cookies, jednak?e ich wy??czenie w przegl?darce nie pozbawia u?ytkownika dost?pu do wi?kszo?ci opcji witryny.

W trakcie korzystania z witryny na dysku s? r?wnie? zapisywane cookies niekt?rych naszych us?ugodawc?w, np. operator?w statystyk witryny czy systemu reklamowego, jednak nie naruszaj? one zasad naszej Polityki prywatno?ci.

Poni?ej oficjalne informacje dotycz?ce zarz?dzania ciasteczkami (cookies) w najpopularniejszych przegl?darkach:

Reklama

W witrynie korzystamy z prawa do zamieszczenia materia??w reklamowych, zar?wno w?asnych, jak i os?b trzecich, firm lub instytucji.

Kierujemy si? nast?puj?cymi wytycznymi:

 • w jasny spos?b oddzielamy tre?ci reklamowe przy pomocy s??w, oprawy graficznej, odpowiedniego rozmieszczenia na stronie lub innej, skutecznej metody ich odseparowania od reszty witryny,
 • specjalne sekcje reklamowe ('advertorials') na pocz?tku tekstu b?d? mia?y odpowiednie adnotacje typu 'reklama (nazwa podmiotu)' co najmniej tej samej wielko?ci i wadze, co normalny tytu? zwyk?ych tre?ci redakcyjnych, aby nie zachodzi?a gro?ba pomylenia ich z normaln? zawarto?ci? witryny,
 • w materia?ach redakcyjnych nie umieszczamy odsy?aczy do innych sekcji lub stron reklamowych.

Zastrze?enia - brak gwarancji!

Dok?adamy wszelkich stara?, aby spe?ni? standardy okre?lone w powy?szej Polityce prywatno?ci, jednak?e wiemy, ?e nie istnieja w pe?ni bezpieczne systemy informatyczne. Czujemy si? w obowi?zku poinformowa? naszych u?ytkownik?w, ?e w wyniku zdarzenia lub innych czynnik?w, b?d?cych poza nasz? kontrol?, mo?e doj?? do ujawnienia zgromadzonych przez nas danych. Je?li sytuacja taka zdarzy?aby si? z naszej winy, jeste?my gotowi ponie?? konsekwencje takiego czynu w granicach i zasadach okre?lonych w prawie polskim.

Jednocze?nie wyra?nie zaznaczamy, ?e w pe?ni chronione oraz nieujawniane publicznie s? tylko i wy??cznie dane podane podczas rejestracji w witrynie.

Dane osobowe podane w trakcie aktywno?ci u?ytkownika w witrynie, np. na forum, w komentarzach i innych s? jawne i dost?pne dla wszystkich odwiedzaj?cych witryn?. Nie mamy mo?liwo?ci uchronienia u?ytkownik?w przed wykorzystaniem tych danych przez osoby trzecie, firmy lub instytucje. Z tego powodu dane te nie podlegaj? w pe?ni naszej Polityce prywatno?ci.

W takich sytuacjach, prawo do podj?cia decyzji upublicznienie swoich danych pozostawiamy u?ytkownikom witryny.

Zmiany w Polityce prywatno?ci

Administracja witryny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatno?ci bez obowi?zku powiadamiania o tym u?ytkownik?w.

Zmiany te mog? nast?pi? tylko po to, by zapewni? maksymalnie mo?liw? poufno?? powierzonych nam danych osobowych. W tym dokumencie zawsze znajdziesz aktualn? wersj? naszej Polityki prywatno?ci.

Administracj? witryny oraz u?ytkownika obowi?zuje identyczna i aktualna Polityka prywatno?ci. Do Ciebie nale?y obowi?zek sprawdzenia, czy nie nast?pi?y zmiany w naszej Polityce prywatno?ci. Pod nag??wkiem 'Historia dokumentu' zawsze b?dzie widoczna data wprowadzenia ostatniej zmiany powy?szego dokumentu.

Informacja kontaktowa

Je?li masz pytania, w?tpliwo?ci lub sugestie dotycz?ce powy?szej Polityki prywatno?ci, skorzystaj z formularza kontaktowego dost?pnego na naszej stronie.

Historia dokumentu

 • Wersja 1.0 - 07.04.2013

blank.gif
capmain-b-left.pngcapmain-b-right.png

--->+1 

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z Downzone.pl musisz się zarejestrować.
Filmy DZ


Gry DZ


10,145,010 unikalne wizyty